Tylko 111.00 pln
dodaj do koszyka

Ubezpieczenie plus Assistance


Specjalne i jedyne na rynku ubezpieczenie zagranicznej pomocy drogowej PZM Assistance dla kierowców + ubezpieczenie na czas podróży turystycznej PZM Bon Voyage z rocznym pakietem Klub PZM.
Zapłac tylko 104 zł
.

Okres ważności 30 dni - najwcześniej od dnia następnego. Ubezpieczenie jest dla jednego pojazdu + jednej osoby

Pakiet ubezpieczeniowy klubowy : Ubezpieczenie Assistance Plus zawiera:

1. Pakiet Assistance podstawowy - zagraniczny - OWU 

- pomoc w Europie
- pomoc w razie wypadku lub naprawa przy drodze,
- dowóz paliwa
- holowanie do warsztatu
max 75 km,
- samochod zastępczy max 2 dni w czasie naprawy
- transport osób
- nocleg w hotelu do 3 dni
- podróż do domu

2. Pakiet Bon Voyage - turystyczny - OWU

a. Koszty leczenia ( suma ubezpieczenia: 30 000 EURO ),
- Udokumentowane i niezbędne z medycznego punktu widzenia, poniesione przez Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, tj:

 • leczenia ambulatoryjnego,
 • hospitalizacji,
 • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
 • leczenia stomatologicznego, jeśli było wynikiem ostrych stanów bólowych wymagających natychmiastowej pomocy w wartości do wys. 150,00 EURO dla wszystkich zachorowań wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej,
 • koszty naprawy lub zakupy okularów oraz naprawy protez, uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, objętego odpowiedzialnością InterRisk.
   

b. Pomoc w podróży ( suma ubezpieczenia: 30 000 EURO ) :

- Koszty udzielenia przez Centrum Assistance natychmiastowej pomocy poniesione podczas podróży zagranicznej, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

 • koszty zakwaterowania i wyżywienia 1 osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu, jeżeli jej obecność jest konieczna i zalecona przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą przez maksymalnie 7 dni w wys. do 100 EURO za 1 dzień, do wys. kosztów odpowiadających kosztom podróży do Polski, nie więcej niż równowartość 1000 EURO;
 • w przypadku koniecznej hospitalizacji Ubezpieczonego co najmniej przez 7 dni lub jego transportu do RP w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem oraz gdy z Ubezpieczonym nie odbywa podróży osoba towarzysząca – koszty podróży i pobytu 1 osoby bliskiej, jeżeli jej obecność jest konieczna i zalecona przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą przez maksymalnie 7 dni w wys. do 100 EURO za 1 dzień, do kosztów odpowiadających kosztom podróży z RP do kraju hospitalizacji Ubezpieczonego i kosztom podróży do RP, nie więcej niż równowartość 2 500 EURO;
 • transportu Ubezpieczonego za granicą z miejsca wypadku lub choroby do najbliższego szpitala lub placówki medycznej;
 • transportu do innego szpitala, jeżeli to konieczne, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza;
 • transportu Ubezpieczonego do placówki medycznej na terenie RP lub miejsca zamieszkania w RP zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do wysokości ceny biletu klasy ekonomicznej wg obowiązujących taryf, najtańszego dostępnego środka transportu, o ile nie uzgodniono z Ubezpieczycielem lub Centrum Assistance  innego środka transportu lub nie było to obiektywnie możliwe;
 • transportu zwłok do RP w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem lub Centrum Assistance lub nie było to obiektywnie możliwe.

c. Koszty ratownictwa i poszukiwania, pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transportu do placówki medycznej przez służby ratownictwa górskiego lub morskiego, poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (suma ubezpieczenia : 5 000 EURO).

d. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków podczas podróży zagranicznej (suma ubezpieczenia:  20 000 PLN).

e. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną przez niego Poszkodowanemu podczas podróży zagranicznej ( suma ubezpieczenia : 50 000 EURO ).

7. Zakres ubezpieczenia w niniejszym pakiecie rozszerzony został o szkody na mieniu lub osobie wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego i windsurfingu.

8. Ubezpieczony w dniu zawarcia ubezpieczenia nie może przekroczyć 65 roku życia.

ZOBACZ DODATKOWE KORZYŚCI I ZNIŻKI!

Uwaga: Polisy zostaną wystawione najwcześniej od dnia następnego na dane pojazdu i osoby składającego zamówienie.
Prosimy podawanie adresu zmiaszkania/zameldowania - a nie miejsca pracy.

Ubezpiecz się - "na wszelki wypadek". Kup  assistance z europejską pomocą drogową PZM. PZM ma własne Centrum assistance czynne 24 h

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie i karta CCI 194.00 pln
Assistance VIP plus ubezpieczenie 415.00 pln

Zasady zakupów 
Instrukcja Winiety

Regulamin
Napisz do Sklepu


NASZA REKOMENDACJA

KUP KARTĘ PM ON-LINE

KARTA ZNIŻKOWA CCI

 

pusty koszyk